top of page

Meža taksācija jeb inventarizācija

Hei, draugs! Šovasar Ādažu čipsi ir sarū

Meža Likuma 20. pants​

Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā nodrošina pirmreizēju meža inventarizāciju un tās datus iesniedz Valsts meža dienestam, kā arī vismaz reizi 20 gados un normatīvajos aktos noteiktajos citos gadījumos veic atkārtotu meža inventarizāciju.

Kāpēc nepieciešama meža taksācija?

Meža taksācija jeb inventarizācija ir obligāta, lai:

  • noteiktu meža vērtību;

  • veiktu saimniecisko darbību mežā, kā arī veiktu koku ciršanu (izņemot Meža likuma 12.panta pirmās daļas trešajā punktā minētos gadījumus);

  • veiktu meža transformēšanu (īpašuma pārveidošanu par citu zemes lietošanas veidu, piemēram, lauksaimniecības zemi vai apbūves teritoriju);

  • pieteiktos meža nozares atbalsta valsts un ES finansējumam/ līdzfinansējumam;

  • saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par īpašumā esošajām jaunaudzēm un saimnieciskās darbības aprobežojumiem (saskaņā ar meža taksācijas datiem).

Kā "Vidusdaugavas meži" var Jums palīdzēt?

Piedāvājam profesionālus meža taksācijas  konsultatīvos un taksācijas veikšanas pakalpojumus. Uzticot meža inventarizāciju "Vidusdaugavas meži", saņemsiet meža inventarizāciju saskaņā ar Meža Likuma 20. panta 5.punktu (inventarizāciju veiks akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcijā sertificēta persona, kuras profesionālā darbība ir civiltiesiski apdrošināta).

Sazinieties ar mums, lai saņemtu bezmaksas konsultāciju par Jūsu meža taksāciju.

bottom of page